با خدا بودن

همیشه در مقابل خدا سر خم کن تا مجبور نباشی پیش هرکس و ناکس گردن کج کنی
همیشه به او متوسل باش تا هنگام گرفتاری راحت تر از او مدد بخواهی
همیشه امورت را با نام او آغاز کن تا هیچ وقت کار بیهوده ای انجام ندهی
همیشه از خوف او ترک گناه کن تا هیچ موقع از کسی یا چیزی نهراسی
همیشه از او مدد بخواه تا همیشه از خلق بی نیاز گردی
اینها مفهوم بعضی از درخواست های خدا نسبت به ماست/ نوشته مهیار

/ 0 نظر / 19 بازدید