در پی یار

همدم تنهایی ام ...

                           به ساعت من

                           تو

                           تمام قرارها را نیامده ای

                           کدام نصف النهار را از قلم انداخته ام

                           قرار روزهای بی قراریم !

                           کجای آسمان ببینمت ؟

                           من از جست و جوی زمین خسته ام

                          می دانم که من باید به گونه ای باشم که لیاقت رویارویی با تو را داشته باشم ؛ که نیستم

                          ببخشای ای خورشید طلوع کننده ، ای ماه نورانی و ای ستاره ی نمایان .... 

                                                                                  مهیار

/ 0 نظر / 2 بازدید