چه قدر دردناک است


این مشکل که همیشه برای فرار از دست یک آدم


به آدم دیگری پناه برده ایم …


اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است