بهترین اصوات صوت دلربای مــــــــــادر است

جسم و روح و هستی ام جمله فدای مادر است

یــــک ســخــــن راوی شوم از صاحب آیات پاک

جنت المأوا اسیر گامهای مــــــادر است - مهیار

روز مادر به همه مادران موجود چه در این دنیا و چه مادران پرکشیده به دیار باقی تبریک و تهنیت باد .