با نهایت تأسف امروز یه چیزی شنیدم که آتیش گرفتم .

یکی تعریف می کرد : فلان مداح رو می شناسی ؟ گفتم : آره

گفت : دیشب تو عروسی اینقدر سوزناک می خوند ، که همه مات و مبهوت موندن .

پرسیدم : حالا چی خوند ؟ گفت : یه دو سه تا رباعی خوند و بعدشم یه چندتا آهنگ شاد .

-----------------------------------------

ببینید تو رو خدا !!!

واقعاً بعضیا مگس اند و می خوان تظاهر به زنبور بودن کنند ، به هزارتا کثافت لب می زنند و روش می شینن و آخرش هم می خوان زنبورگونه رو بهترین گل هابشینن و شهد کنن .

آقا ؛ دهنی که اسم ائمه رو می بره ، قبلش باید پاک بشه و بعدشم پاک بمونه .

نمیشه که هرجا بازارش گرم تر بود ، بری اون طرف .

به خدا ائمه اینقدر بدبخت نیستند که من و تویی که دهنمون به لهویات آلوده است ، براشون ذاکری کنیم .

آخه می شه تو عروسی از شادی ، زن و مرد رو تحریک به رقص کنیم و تو عزا با سوز صدامون ، اشک ائمه رو در بیاریم .... .

وای بر ما ذاکران ظاهری .......  مهدی پرده نشین (متخلص به مهیار)