چیزیه که می بینیم :

رقص عروس و داماد با خواهرای عروس

رقص عروس و داماد با برادرای داماد

و

رقص عروس و داماد با آشناهای دور

رقص عروس و داماد با آشناهای نزدیک

رقص عروس و داماد با غریبه های دور

رقص عروس و داماد با غریبه های نزدیک

خلاصه رقص عروس و داماد به همه ( دسته جمعی )

چرا باید مجالس شادی مان به گونه باشد که در پایین کارت دعوت مان بنویسیم : ورود ائمه به خصوص امام زمان اکیداً ممنوع !!!!!!!!!!!!